Gebruiksvoorwaarden
Mary Kay Cosmetics GmbH gebruiksvoorwaarden voor deze website en wettelijke beperkingen 

Lees a.u.b. de gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u gebruik maakt van de internetpagina. Wanneer u deze internetpagina gebruikt, stemt u automatisch in met onze gebruiksvoorwaarden. Als u onze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, maak dan geen gebruik van deze internetpagina.

Beperkingen voor het gebruik van beeld- en tekstmateriaal

Mary Kay Cosmetics GmbH of de moedermaatschappij Mary Kay Inc. (in kort als "Mary Kay" aangeduid) bezitten het auteursrecht voor het complete beeld- en tekstmateriaal van deze website. Behalve de hier vermelde voorwaarden mag geen beeld- of tekstmateriaal van deze website of een andere internetpagina die eigendom is van Mary Kay, door Mary Kay wordt onderhouden, waarvan Mary Kay de licentie heeft of die door Mary Kay wordt gecontroleerd, worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gepubliceerd, geüpload, verzonden, overgedragen of verkocht. Ieder niet geautoriseerd gebruik van het beeld- en tekstmateriaal van deze website kan een schending van de wetten op het auteursrecht, op handelsmerken of op andere wetten vormen.

De consultant-zoekfunctie is alleen voor particulieren bestemd die Mary Kay® producten van een zelfstandige schoonheidsconsultant met Mary Kay willen kopen en/of informatie willen ontvangen over hoe je zelfstandige schoonheidsconsultant kunt worden. IEDERE ANDERE VORM VAN GEBRUIK IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, daaronder ook, echter niet beperkt tot, gebruikmaking van de Consultant Locator om de contactgegevens van zelfstandige schoonheidsconsultants door derden voor reclamedoeleinden of andere doeleinden op te slaan.

Geldend recht

Deze website wordt door Mary Kay in het hoofdkantoor van haar onderneming in Dallas, Texas, USA, onderhouden en gecontroleerd. Mary Kay verzekert niet dat het beeld- en tekstmateriaal van deze website buiten Duitsland passend en op te roepen is. Wie deze website buiten Duitsland wil bezoeken, doet dit op eigen initiatief en is er zelf verantwoordelijk voor dat dit in overeenstemming is met de daar geldende wetten. Alle aanspraken in verband met deze website en het gebruik ervan zijn uitsluitend aan de Duitse wetgeving onderworpen, zonder dat bepalingen van het internationale privaatrecht in werking treden.

Handelsmerken

De handelsmerken, servicemerken en logo's (de "handelsmerken") die op deze website worden gebruikt en getoond, zijn geregistreerde en niet geregistreerde handelsmerken van Mary Kay, voor zover niets anders wordt vermeld. Niets op deze website mag zodanig worden geïnterpreteerd dat door inhoudelijke interpretatie, rechtsvernietiging of op andere wijze een licentie of het recht tot gebruik van een handelsmerk op deze site wordt verleend.

Links

Op deze pagina kunnen verlinkingen naar websites van derden zijn ingericht. Wanneer dat het geval is, zijn deze links slechts ingericht om de gebruikersvriendelijkheid van onze website te verbeteren. Mary Kay is voor deze websites en de inhoud ervan niet verantwoordelijk en heeft deze niet nagezien of gecontroleerd. Mary Kay distanteert zich daarvan resp. neemt ten aanzien van deze websites of de daar vermelde informatie, beeld- en tekstmaterialen of resultaten in verband met het gebruik ervan geen enkel standpunt in. Het is uw verantwoording wanneer u de website van een derde door verlinking opent. Wanneer u een link naar onze pagina wilt aanmaken, wordt u verzocht vooraf per e-mail een verzoek te richten tot service-de@mkcorp.com. Bovendien gelden de volgende richtlijnen. Houd er rekening mee dat uw pagina:

Gebruikersoverdrachten

Beeld- en tekstmateriaal, alle informatie, ideeën en andere vormen van communicatie ("communicatie"), die u op welke wijze dan ook naar deze pagina overbrengt of op deze pagina publiceert, zijn niet vertrouwelijk en niet uw eigendom en kunnen door Mary Kay resp. haar lasthebbers voor elk doel worden doorgegeven of gebruikt, in het bijzonder voor het ontwikkelen en vervaardigen van producten; Mary Kay heeft met betrekking tot de communicatie geen verplichtingen. Mary Kay en haar lasthebbers hebben het recht de communicatie en alle data, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere daarin vervatte dingen te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te integreren of op andere wijze voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden te gebruiken. Het is u verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, schandelijk, opruiend, pornografisch of vernederend materiaal of ander materiaal dat tot een civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid zou kunnen leiden, naar of van deze pagina over te brengen of daarop te publiceren.

Bewerkingen en veranderingen van de gebruiksvoorwaarden

Mary Kay kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien. Wanneer u gebruik maakt van deze website stemt u in met zulke herzieningen. Bijgevolg dient u deze van tijd tot tijd te bezoeken om de actuele gebruiksvoorwaarden te lezen waaraan u gebonden bent. Sommige gebruiksvoorwaarden kunnen door uitdrukkelijk bepaalde wettelijke verwijzingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze website worden veranderd of opgeheven.

© 2012 Mary Kay Cosmetics GmbH. Alle rechten voorbehouden.
Inhoud mag zonder schriftelijke toestemming van Mary Kay Cosmetics GmbH niet worden vermenigvuldigd.
Om contact op te nemen met de Webmaster klikt u hier.