GEBRUIKSVOORWAARDEN MARY KAY COSMETICS GmbH I GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE BEPERKINGEN VOOR DE WEBSITE

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.
DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE GAAT U AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN. ALS U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GEBRUIK DE WEBSITE DAN A.U.B. NIET.

 

DOEL / NUT VAN DEZE PAGINA’S

De website www.marykay.nl dient ertoe, informatie te geven over het merk en de producten. De onderneming Mary Kay verkoopt niet aan consumenten. Mary Kay producten kunnen uitsluitend via zelfstandige schoonheidsconsulentes worden gekocht, die via de consulente-zoekfunctie (locator) of door aanvraag van producten bij een zelfstandige schoonheidsconsulente via de winkelmandje-functie van de website kunnen worden gevonden (samenvattend “Consulente-zoekfunctie” genoemd). De consulente-zoekfunctie wordt via de website www.marykay.nl aangeboden. De diensten op de website www.marykay.nl worden door Mary Kay Cosmetics GmbH München geleverd. 

De overeenkomst tussen Mary Kay en de gebruiker over het leveren van de diensten op de website www.marykay.nl komt tot stand door het invoeren van het webadres in de internetbrowser. De beëindiging van de overeenkomst gebeurt door het sluiten van de Mary Kay website door de gebruiker. De op de website www.marykay.nl geleverde diensten omvatten onder andere: productinformatie, productnieuws, nieuws en initiatieven van de onderneming en de consulente-zoekfunctie. 

CONSULENTE-ZOEKFUNCTIE

Met behulp van de consulente-zoekfunctie kan de gebruiker contact opnemen met een zelfstandige schoonheidsconsulente met Mary Kay en een afspraak maken voor een persoonlijk advies over alle vragen van lichaamsverzorging en/of de aankoop van Mary Kay producten bij een zelfstandige schoonheidsconsulente met Mary Kay. Om een afspraak met een zelfstandige Mary Kay consulente te maken, moet de gebruiker:

(a) de knop “Nu schoonheidsconsulente vinden” op de startpagina van de website www.marykay.nl gebruiken en dan ofwel de naam van een consulente OF de postcode van de voorkeurslocatie invoeren. 

(b) Mary Kay producten op de website www.marykay.nl selecteren, in het winkelmandje leggen en via de knop “Product direct aanvragen” de contactinformatie invoeren, zodat een zelfstandige schoonheidsconsulente met Mary Kay contact kan opnemen om de Mary Kay productaanvraag te bewerken.
Zodra een gebruiker met een zelfstandige schoonheidsconsulente is verbonden, kan hij met de zelfstandige schoonheidsconsulente direct over productinformatie communiceren en/of Mary Kay producten kopen.
Om de Mary Kay consulente-zoekfunctie te gebruiken, moet de gebruiker toestemmen met het gebruik van deze dienst en de zoekresultaten.
U verklaart dat u ermee akkoord gaat, dat u de informatie die u via de Mary Kay consulente-zoekfunctie krijgt, uitsluitend zult gebruiken om informatie van de zelfstandige schoonheidsconsulente met Mary Kay te krijgen, producten te kopen of gebruik te maken van de diensten van een zelfstandige schoonheidsconsulente met Mary Kay. De gebruiker mag deze dienst niet gebruiken om ongevraagde reclamecontent, illegale activiteiten of commerciële activiteiten (“spam”) per e-mail of via andere tools te verzenden of illegale content te verspreiden. De gebruiker verklaart met de volgende gebruiksvoorwaarden akkoord te gaan.

Op de website www.marykay.nl vindt u presentaties en gedetailleerde informatie over Mary Kay producten. De producten worden niet door de onderneming Mary Kay verkocht, maar uitsluitend door zelfstandige schoonheidsconsulentes met Mary Kay. Dienovereenkomstig zijn alle op de website www.marykay.nl vermelde prijzen vrijblijvende adviesprijzen (VAP).

BEPERKINGEN BIJ HET GEBRUIK VAN MATERIALEN

Alle content en materialen op de websites zijn door de auteurswet beschermd voor Mary Kay Inc. Voor zover niets anders vermeld, mag er geen content van de Mary Kay websites op enige wijze worden gekopieerd, verveelvoudigd, overgedragen, doorgegeven of verspreid. Elk onbevoegd gebruik van content, die op de sites beschikbaar is, kan een schending van de auteurswet van het merk Mary Kay of andere rechten vormen. 
De “Consulente-zoekfunctie” is uitsluitend voor personen bestemd, die Mary Kay producten van een zelfstandige schoonheidsconsulente willen kopen en/of informatie zoeken over hoe je zelfstandige schoonheidsconsulente kunt worden.

ELKE ANDERE VORM VAN GEBRUIK IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, met name voor het door derden verkrijgen van informatie over, contacten en gegevens van een zelfstandige schoonheidsconsulente voor reclame- en andere doeleinden.
De persoonlijke website voor zelfstandige schoonheidsconsulentes zijn uitsluitend voor het gebruik door personen bestemd, die op zoek zijn naar informatie over Mary Kay producten en/of informatie over hoe je zelfstandige schoonheidsconsulente wordt. Alle zelfstandige schoonheidsconsulentes die kiezen voor het aanmaken van een persoonlijke website, verplichten zich, de via de persoonlijke website verkregen informatie uitsluitend voor doeleinden te gebruiken, die verband houden met het werk van een zelfstandige schoonheidsconsulente.

HET IS VERBODEN, deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken, met name voor het door derden verkrijgen van contacten en gegevens van consulentes of klanten. U neemt het privacybeleid van de onderneming ter kennisgeving aan en u heeft deze begrepen en gaat ermee akkoord. 

Alle gegevens die u via de website ter beschikking stelt, mogen uitsluitend ter beschikking gesteld worden, als u het gebruik van deze gegevens begrijpt en u zich daarvan bewust bent. Als u vragen of bedenkingen over het gebruik van uw gegevens in verband met het gebruik van de websites heeft, neem dan a.u.b. contact op met de in de paragraaf Privacybeleid genoemde verantwoordelijke persoon voor de gegevensbescherming.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle websites werden door Mary Kay aangemaakt en worden door Mary Kay beheerd. Mary Kay garandeert niet, dat de op de websites beschikbare materialen voor het gebruik buiten de Duitse Bondsrepubliek geschikt of beschikbaar zijn. Gebruikers die ervoor kiezen, de sites vanaf andere locaties te bezoeken, doen dit op eigen initiatief en op eigen risico, wat betreft de inachtneming van de lokale wetgeving. Alle aanspraken in verband met de websites en het gebruik ervan vallen onder het Duitse recht.
Mocht er een geschil ontstaan, dat niet direct tussen Mary Kay en u kan worden beslecht, kunt u contact opnemen met de bemiddelende instantie bij het Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD | Bundesverband Direktvertrieb Deutschland, Schlichtungsstelle | Bundesallee 221 | 10719 Berlijn | www.direktvertrieb.de). De weg van rechte is altijd mogelijk. Aan een proces bij een door de staat erkende bemiddelende instantie voor consumenten nemen wij daarom niet deel.

HANDELSMERKEN

De merken, dienstmerken en logo’s (samenvattend merken genoemd), die op de websites worden gebruikt en erop verschijnen, zijn zowel geregistreerde als niet geregistreerde merken van Mary Kay Inc. voor zover niet anders vermeld. Niets wat op de sites wordt gepubliceerd, mag zo uitgelegd worden, dat het stilzwijgend, door uitsluiting of op andere wijze een licentie of een recht op het gebruik van het op de sites weergegeven merk geeft.

VERWIJZINGEN / LINKS

De sites kunnen links bevatten naar websites van derden. Deze dienen uitsluitend het comfort van de gebruiker. Het gebruik van deze links leidt ertoe, dat u de site verlaat. Mary Kay heeft niet alle websites van derden geanalyseerd en heeft geen controle over de content die op deze websites ter beschikking worden gesteld en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. Mary Kay is niet de vertegenwoordiger van de eigendommen van deze websites en is niet verantwoordelijk voor de daar gepubliceerde content en informatie of voor de effecten van het gebruik van deze content of informatie. De toegang door derden op websites die vanaf de Mary Kay site zijn gelinkt, gebeurt op eigen risico. 

Als u naar de hoofd-website wilt komen, moet u de onderstaande aanwijzingen opvolgen.

De link die naar de website leidt:

mag niet direct of indirect de indruk wekken dat er voor de daar aangeboden producten van Mary Kay reclame wordt gemaakt;
mag geen handelsmerk (zoals het Mary Kay logo) gebruiken
mag geen content of materialen bevatten, die als beledigend, controvers of smakeloos zouden kunnen worden opgevat, maar uitsluitend content die voor alle leeftijdsgroepen geschikt is;
mag Mary Kay of haar producten op geen enkele wijze belasteren of de reputatie en de goede naam van Mary Kay nadelig of op oneerlijke wijze beïnvloeden;
mag Mary Kay of de carrièrevooruitzichten bij Mary Kay niet verkeerd weergeven of verdraaien;
mag geen verkeerde relatie of een verhouding met Mary Kay suggereren;
mag geen content van de Mary Kay site op enigerlei wijze reproduceren.
mag geen Browser-beleving van het op de Mary Kay website beschikbaar materiaal creëren.
 
OVERDRACHT

Met uitzondering van informatie die onder de privacyrichtlijnen van de onderneming vallen, worden alle informatie, materialen, ideeën of andere gegevens, die via de site door een communicatiemiddel worden overgedragen, niet als vertrouwelijk of beschermd eigendom behandeld en kunnen door Mary Kay voor alle doeleinden worden verspreid en gebruikt, inclusief, maar niet beperkt tot het recht, producten te ontwikkelen en te vervaardigen (“Communicatiemiddel”). Mary Kay en de door haar benoemde instanties mogen de communicatiemiddelen en alle gegevens, foto’s, geluidsopnames, teksten en overige elementen voor elk commercieel of niet commercieel doeleinde kopiëren, openbaar maken, verdelen en vrij gebruiken. Het is verboden, illegaal, gevaarlijk, belasterend, lasterlijk, obsceen, schandaleus, opruiend, pornografisch, blasfemisch of ander materiaal, dat een civiel- of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wet tot gevolg zou kunnen hebben naar de website over te dragen of van daar over te dragen.

VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden bevestigt u en is het u duidelijk, dat u deze pagina op eigen risico opent en gebruikt en dat het gebruik van de pagina “als gezien” en afhankelijk van de beschikbaarheid plaatsvindt. Alle uitdrukkelijke of geïmpliceerde garanties, bepalingen en weergaven, o.a. wettige aanspraak, niet inbreuk maken, verkoopbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, worden hiermee in de zo groot mogelijke door het geldende recht toegestane mate afgewezen.

U gaat akkoord, dat u deze pagina volledig op eigen risico gebruikt en wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden en hiermee elke vorm van aansprakelijkheid voor verlies of schade (o.a. direct, indirect, middellijk of gevolgverlies, winstverlies en ander financieel of economisch verlies van welke aard dan ook) in de zo groot mogelijke door het geldende recht toegestane mate uitsluiten, die voor u, uw computeruitrusting of een derde door of in verband met uw gebruik van deze pagina ontstaan. Dit geldt niet bij overlijden of lichamelijk letsel, dat ten gevolge van nalatigheid onzerzijds ontstaat of als een dergelijk geval van aansprakelijkheid door ons bedrog ontstaat, of als een dergelijke aansprakelijkheid niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt.

Onze cumulatieve aansprakelijkheid met betrekking tot vorderingen, die uit ontoelaatbaar handelen (inclusief nalatigheid), contractbreuk of verder uit of in verband met het gebruik van de pagina of het gebruik of het vertrouwen op de inhoud ervan of andere informatie ontstaan, bedraagt maximaal € 500. Dit geldt niet bij overlijden of lichamelijk letsel, dat ten gevolge van nalatigheid onzerzijds ontstaat of als een dergelijk geval van aansprakelijkheid door ons bedrog ontstaat, of als een dergelijke aansprakelijkheid niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij doen ons best om de informatie en materialen op deze pagina op de actueelste stand te houden, we garanderen echter niet, dat de informatie op deze pagina te allen tijde correct is en houden ons het recht voor, de informatie te allen tijde zonder voorafgaande mededeling aan u te wijzigen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor verlies, dat uit het oproepen van of het vertrouwen op informatie en ideeën van deze pagina ontstaat, ongeacht of dit gebeurt door een bezoeker van deze pagina of enig persoon die over de inhoud ervan geïnformeerd is.

We kunnen geen continue of veilige toegang tot onze diensten garanderen en de werking van onze pagina kan worden gestoord door talrijke factoren waarover wij geen controle hebben. Wij zullen in gepaste mate moeite doen om een ononderbroken dienst aan te bieden, we kunnen dit echter niet garanderen. Wij doen geen beloften of geven geen garantie (niet uitdrukkelijk en niet geïmpliceerd) met betrekking tot de beschikbaarheid van onze diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade, die worden veroorzaakt door een tijdelijke onderbreking van deze pagina, als wij geen controle hebben over fouten of omstandigheden, o.a. uitvallen van communicatieverbindingen, problemen bij de stroomtoevoer, uitvallen van de telefoon, overbelasting van het netwerk, het niet leveren of uitvallen van een derde (o.a. exploitant van het openbare telecommunicatienet), maatregelen van de regering, uitvallen bij het ter beschikking stellen van een toegangsleiding van een derde of elke vorm van force majeure.

Al onze dochtermaatschappijen, aangesloten ondernemingen, verkoopsters en alle personen die content van derden ter beschikking stellen en licentiegevers hebben het recht alle bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden direct en/of in hun naam door te zetten en geldend te maken.

BEPERKING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE

Mary Kay behoudt zich het recht voor, de toegang tot deze pagina te allen tijde en voor elke gebruiker te beperken. De toegang door bepaalde personen, ook als ze in het verleden toegang tot de pagina hadden, kan naar eigen goeddunken van de firma met of zonder aankondiging en met of zonder reden onmiddellijk worden geweigerd. U gaat ermee akkoord, uw wachtwoord voor de pagina niet bekend te maken of andere personen de toegang tot de pagina niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Kay te geven.

WIJZIGINGEN EN MODIFICATIES VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Mary Kay behoudt zich het recht voor, deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en u gaat akkoord met het bovengenoemde. Wij raden u daarom aan, dat u de website regelmatig bezoekt om te controleren of de gebruiksvoorwaarden niet werden gewijzigd. Bepaalde gebruiksvoorwaarden kunnen in combinatie met de wettelijke bepalingen waar de afzonderlijke op de website beschikbare pagina’s onder vallen, gewijzigd of vervangen worden.

PRIVACYBESCHERMING

Mary Kay verwerkt persoonsgegevens conform de voorschriften van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse federale wet op de gegevensbescherming in de vanaf 25.05.2018 geldende versie (“BDSG (neu)”) en de privacyrichtlijn van de onderneming. Mary Kay maakt gebruik van cookies conform de cookie-richtlijn van de onderneming. Zowel de privacyrichtlijn als de cookie-richtlijn van Mary Kay behoren tot en zijn onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden. Voor meer informatie over de gegevensbescherming en onze richtlijnen klikt u a.u.b. op de volgende Link.


©2021 Mary Kay Cosmetics GmbH. Alle rechten voorbehouden.

Content of onderdelen daarvan mogen uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Kay Cosmetics GmbH worden verveelvoudigd.