GEBRUIKSVOORWAARDEN MARY KAY COSMETICS GmbH GEBRUIKSVOORWAARDEN EN JURIDISCHE BEPERKINGEN VOOR DE WEBSITE

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.
DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.
ALS U DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, GELIEVE DE WEBSITE DAN NIET TE GEBRUIKEN.

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK VAN HET MATERIAAL

Het auteursrecht op al het materiaal dat op deze website ("Site") ter beschikking is gesteld, ligt bij Mary Kay Cosmetics GmbH of de moedermaatschappij Mary Kay Inc. ("Mary Kay" in zijn geheel).  Tenzij anders vermeld, mag geen materiaal van deze Site of enige website die eigendom is van, geëxploiteerd wordt door, gelicentieerd of gecontroleerd wordt door Mary Kay, op welke wijze dan ook worden gekopieerd, gereproduceerd, elders opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, verzonden of verspreid. Ongeoorloofd gebruik van materiaal op deze Site kan een inbreuk vormen op het auteursrecht, handelsmerken- en andere wetten.

De Consultant Locator is alleen bedoeld voor personen die Mary Kay® producten van een zelfstandige schoonheidsconsultant met Mary Kay® willen kopen en/of informatie willen ontvangen over hoe men zelfstandige schoonheidsconsultant kan worden. ELKE ANDERE VORM VAN GEBRUIK IS UITDRUKKELIJK VERBODEN, inclusief, echter niet beperkt tot, het gebruik van de Consultant Locator om de contactgegevens van zelfstandige schoonheidsconsultants door derden voor reclame- of andere doeleinden op te slaan.

GELDEND RECHT

Mary Kay geeft geen verklaringen af over het al dan niet geschikt zijn van de materialen op deze Site voor gebruik buiten Duitsland. Wie deze Site vanuit andere locaties bezoekt, doet dit op eigen initiatief en is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale wet- en regelgeving.

Claims in verband met deze Site en het gebruik ervan zijn onderworpen aan het Duitse recht zonder dat bepalingen met betrekking tot rechtsgeschillen geldig worden. De exclusieve bevoegdheid voor alle vorderingen in verband met deze Site ligt bij de Duitse rechtbanken.

Mocht er een geschil ontstaan dat niet rechtstreeks tussen Mary Kay en u kan worden beslecht, dan kunt u contact opnemen met het bemiddelingsorgaan van het Bundesverband Direktvertrieb Deutschland (BDD | Bundesverband Direktvertrieb Deutschland, Schlichtungsstelle | Bundesallee 221 | 10719 Berlin | www.direktvertrieb.de). Er kan te allen tijde een beroep worden gedaan op de rechter. Aan een procedure bij een door de staat erkende consumentenarbitragecommissie nemen wij om die reden niet deel.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De handelsmerken, dienstmerken en logo's (de "handelsmerken") die op deze Site worden gebruikt en getoond zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van Mary Kay, tenzij anders vermeld. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als geïmpliceerd, duldend of op andere wijze verlenen van een licentie of recht om een handelsmerk op deze Site te gebruiken.

Alle intellectuele eigendomsrechten in en over de inhoud, informatie en materialen op deze Site zijn en blijven eigendom van Mary Kay of haar licentiegevers. De inhoud van deze Site is beschermd door het auteursrecht in overeenstemming met de internationale conventies. Gebruikers mogen de inhoud lezen en voor persoonlijk gebruik kopiëren. Van tijd tot tijd mogen zij ook gratis kopieën (op papier of in elektronische vorm) van passende uittreksels voor persoonlijk gebruik aan collega's[1] en klanten verstrekken, op voorwaarde dat (i) onze status (en die van alle genoemde auteurs) van het materiaal op onze Site altijd wordt vermeld, (ii) de tekst niet wordt gewijzigd, en (iii) de ontvangers op de hoogte worden gebracht van deze voorwaarden. Alle materialen op onze Site mogen alleen voor commerciële doeleinden worden gebruikt nadat van ons of onze licentiegevers een licentie is verkregen. Elk ander gebruik en reproductie van de inhoud van deze Site, direct of via een hyperlink, is alleen na onze voorafgaande schriftelijke toestemming toegestaan.

VERMELDING VAN LINKS

Deze pagina kan links naar websites van derden bevatten. Deze worden alleen als service aan u verleend. Als u de gelinkte websites bezoekt, verlaat u deze pagina. Mary Kay heeft niet alle websites van derden beoordeeld, controleert ze niet en is niet verantwoordelijk voor die sites of hun inhoud dan wel uw gebruik van die sites. Mary Kay doet geen uitspraken over deze sites of de informatie en het materiaal op deze sites, of de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik ervan. Toegang tot websites van derden die aan deze Site gelinkt zijn, is voor eigen risico.

U gaat ermee akkoord een link naar deze Site alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Kay te plaatsen. Stuur uw verzoek om een link naar deze pagina aan [vul uw e-mailadres in]. Als u naar deze pagina wilt linken, gelden de volgende richtlijnen.

De pagina van waaruit de link naar deze pagina is gemaakt:

Overdrachten door gebruikers

Alle materialen, informatie, ideeën of andere communicatie die u op welke wijze dan ook naar deze Site verzendt of plaatst ("Communicatie") wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd behandeld en kan door Mary Kay en/of de door haar aangewezen personen voor welk doel dan ook worden verspreid of gebruikt, onder meer voor het ontwikkelen en produceren van producten. Mary Kay heeft geen verplichtingen met betrekking tot de communicatie. Mary Kay en door haar aangewezen personen mogen deze communicatie  en alle gegevens, afbeeldingen, geluidsopnames, tekst en andere elementen daarin voor alle commerciële en niet-commerciële doeleinden kopiëren, publiceren, verspreiden, integreren en anderszins gebruiken. U mag op of van deze Site geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, belasterend, obsceen, aanstotgevend, opruiend, pornografisch of vulgair materiaal of ander materiaal plaatsen of overdragen dat aanleiding kan geven tot burgerlijke of strafrechtelijke maatregelen op grond van de wet.

Nimmer uploadt, plaatst of toont u op de Site enige content die eigendom is van een derde en/of beschermd is door enig eigendomsrecht, o.a. auteursrecht of handelsmerken van een derde, voor zover u niet de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van een dergelijke derde hebt. Wij zijn nimmer verplicht u van kennisgevingen, labels of andere mededelingen te voorzien die u kunnen helpen bij het bepalen of de inhoud op deze wijze beschermd is. Elk verlies of schade of ander nadeel dat uit uw weergave van deze inhoud kan voortvloeien, is in ieder geval uw verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

Als u inhoud voor een openbaar deel van onze Site indient, garandeert u dat de respectievelijke eigenaar van de inhoud ons uitdrukkelijk een eeuwigdurend, royalty-vrij, onherroepelijk, wereldwijd, niet-exclusief recht en de toestemming verleent dergelijke inhoud te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te  verspreiden, onder meer in ander materiaal of materiaal in welke vorm dan ook, door middel van eender welke thans bekende of in de toekomst ontwikkelde media of technologie. U gaat ermee akkoord dat elke andere gebruiker voor persoonlijk gebruik toegang heeft tot dit materiaal, het kan bekijken, opslaan of reproduceren. U stemt er verder mee in dat wij al het materiaal dat u op deze Site beschikbaar stelt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren en verspreiden.

VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u deze Site op eigen risico opent en gebruikt en dat het gebruik van de Site "zoals gezien" en afhankelijk is van de beschikbaarheid plaatsvindt. Alle garanties, voorwaarden en verklaringen, expliciet of impliciet, onder meer rechtsvordering, niet-inbreuk, verhandelbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel, worden hierbij voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, van de hand gewezen.

U gaat ermee akkoord dat u deze Site volledig op eigen risico gebruikt en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons nemen en hierbij alle aansprakelijkheid voor enig verlies of schade (onder meer directe, indirecte, middellijke schade of gevolgschade, winstderving en andere financiële of economische verliezen van welke aard dan ook) van de grootst mogelijke door de toepasselijke wetgeving toegestane omvang uitsluiten die u, uw computerapparatuur of een derde partij kan lijden als gevolg van of in verband met uw gebruik van deze Site. Dit geldt niet voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of indien een dergelijke aansprakelijkheid wordt veroorzaakt door onze bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken of indien een dergelijke aansprakelijkheid niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt.

Onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot enige claim die voortvloeit uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins voortvloeiend uit of in verband staande met het gebruik van de Site of het gebruik van dan wel vertrouwen op de inhoud of andere informatie op de Site zal niet meer bedragen dan € 500,-. Dit geldt niet voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of indien een dergelijke aansprakelijkheid wordt veroorzaakt door onze bedrieglijke onjuiste voorstelling van zaken of indien een dergelijke aansprakelijkheid niet rechtmatig kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij doen moeite de informatie en het materiaal op deze Site up-to-date te houden, garanderen echter niet dat de informatie op deze Site te allen tijde accuraat is en behouden ons het recht voor de informatie op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enig verlies dat voortvloeit uit de toegang tot of het vertrouwen op informatie of ideeën op deze Site, hetzij door een bezoeker van deze Site of een persoon die op de hoogte is van de inhoud ervan.

Wij kunnen geen continue of veilige toegang tot onze diensten garanderen en de werking van onze Site kan worden verstoord door tal van factoren waarop wij geen invloed hebben. Wij zullen ons naar behoren moeite getroosten om een ononderbroken dienstverlening te bieden, kunnen dit echter niet garanderen. Wij doen geen toezeggingen of garanties (expliciet of impliciet) met betrekking tot de beschikbaarheid van onze diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een tijdelijke onderbreking van deze Site voor het geval zich fouten of omstandigheden buiten onze controle voordoen, onder meer communicatiefouten, problemen met de stroomvoorziening, telefoonstoringen, overbelasting van het netwerk, niet-uitvoering of falen van een derde partij (onder meer exploitanten van openbare telecommunicatienetwerken), maatregelen van de zijde van de onverheid, falende beschikbaarstelling van een toegangslijn van een derde of enige vorm van overmacht.

Al onze dochterondernemingen, filialen, verkopers en alle personen die inhoud van derden leveren, alsmede licentiegevers, hebben het recht alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden rechtstreeks en/of namens hen af te dwingen en te handhaven.

BEPERKING VAN DE TOEGANG TOT DE WEBSITE

Mary Kay behoudt zich het recht voor de toegang tot deze Site op elk moment en voor iedere gebruiker te beperken. Toegang door bepaalde personen, zelfs als zij in het verleden toegang hebben gehad tot de Site, kan naar eigen goeddunken van het bedrijf, met of zonder kennisgeving en met of zonder opgave van reden onmiddellijk worden geweigerd. U stemt ermee in uw wachtwoord voor toegang tot de Site niet bekend te maken en andere personen de toegang tot de Site niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Kay toe te staan.

ACTUALISERING EN VERANDERINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Mary Kay kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde actualiseren. Door deze Site te gebruiken, gaat u akkoord met deze updates. Daarom moet u deze pagina regelmatig bezoeken om de actuele Gebruiksvoorwaarden te bekijken. Individuele gebruiksvoorwaarden kunnen door uitdrukkelijk vermelde wettelijke kennisgevingen of bepalingen op specifieke pagina's van deze website worden gewijzigd of vervangen.

GEGEVENSBESCHERMING

Mary Kay verwerkt persoonlijke informatie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene EU-Verordening voor gegevensbescherming ("AGV") en de federale wet inzake gegevensbescherming, zoals gewijzigd op 25 mei 2018 ("BDSG (neu)") en de richtlijn inzake gegevensbescherming van de onderneming. Mary Kay gebruikt cookies in overeenstemming met het cookiebeleid van de onderneming. Mary Kay's Privacybeleid en Cookiebeleid behoren beide tot en maken deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden. Klik op de onderstaande link voor meer informatie over privacy en ons beleid.

 

©2019 Mary Kay Cosmetics GmbH. alle rechten voorbehouden. 
Inhoud resp. gedeelten daarvan mag/mogen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Mary Kay Cosmetics GmbH worden gekopieerd.

 [1] In het geval van de gebruikte persoonlijke benamingen geldt de gekozen vorm voor alle geslachten.