Verloting

Laat andere Mary Kay fans van uw ervaringen met onze producten profiteren en beoordeel nu uw favoriete Mary Kay producten. Alle gebruikers die tussen 1 oktober en 31 december 2023 een productbeoordeling op marykay.nl indienen, komen automatisch in de virtuele lotjespot. Verzeker u nu van de kans op 1 van 10 TimeWise® Ultimate „Wonder-Sets“!

Producten beoordelen, maar hoe?

1)   Lievelingsproduct op marykay.nl zoeken
2)   Op “Nu product beoordelen” klikken
3)   Sterren geven en beoordeling verzenden

Na een succesvolle controle wordt de beoordeling gepubliceerd en neemt u automatisch aan de wedstrijd deel.

TIP: Upload een foto van het product of een selfie met het product bij uw beoordeling.

Mary Kay WEDSTRIJD
OFFICIËLE DEELNAMEVOORWAARDEN

GEEN AANKOOP NODIG. DOOR IETS TE KOPEN WORDEN UW WINKANSEN NIET GROTER


1. Organisator, samenwerkingspartner, goedkeuring

De organisator van de wedstrijd is Mary Kay Cosmetics GmbH, Kistlerhofstraße 75, 81379 München, Duitsland (hierna ‘Mary Kay’, ‘sponsor’, ‘wij’ of ‘ons/onze’). Door uw deelname aan de Mary Kay wedstrijd (‘wedstrijd’) bevestigt u dat u deze officiële deelnamevoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Dat geldt ook voor onze beslissingen die in alle opzichten met betrekking tot de wedstrijd onherroepelijk zijn. 

2. Wedstrijdperiode

De wedstrijd begint op 1 oktober 2023 (00.00.01 uur) en eindigt op 31 december 2023 (23.59.59 uur) (‘wedstrijdperiode’). Het is het tijdstip van indiening dat telt en niet dat van de publicatie van de productbeoordeling. Het officiële uiterste tijdstip wordt aan de hand van het tijdstip op de computer van de sponsor bepaald, deze bevindt zich in de Midden-Europese tijdzone (MEZ).

3. Deelnamerecht

Voor de wedstrijd komen in aanmerking: alle natuurlijke personen met een geldige woonplaats in Duitsland, Zwitserland en Nederland, die op het moment van deelname minstens 18 jaar zijn. Ook zelfstandige schoonheidsconsulentes met Mary Kay komen in aanmerking voor deelname. De volgende personen zijn uitgesloten van deelname en winnen: medewerkers van Mary Kay, verbonden ondernemingen, dochtermaatschappijen, vertegenwoordigers, representanten, reclame- en wedstrijdagentschappen, evenals alle andere rechtspersonen die bij de ontwikkeling of organisatie van deze wedstrijd betrokken zijn, en hun directe familieleden (d.w.z. echtgeno(o)t(e), ouders en kinderen) of leden van hun huishouden.  

4. Deelnamevoorwaarden en prijzen

Alle in aanmerking komende deelnemers hebben de mogelijkheid om een (1) van de tien(10) prijzen te winnen.

Een prijs omvat telkens: 

1x TimeWise® Ultimate „Wonder-Set“ normale/droge huid

De totale waarde van een prijs bedraagt ongeveer € 199,-. De totale waarde van alle te verloten prijzen bedraagt ongeveer € 1.990,-.

Prijzen worden niet contant uitbetaald en kunnen niet worden omgeruild.

Om mee te kunnen doen, moet een productbeoordeling op www.marykay.nl worden gegeven. Daarvoor moet de detailpagina van een product worden opgeroepen en door ‘Nu product beoordelen’ aan te klikken het invoerscherm van de productbeoordeling geopend worden. Na het invullen van alle verplichte velden kan de productbeoordeling verzonden worden.

In aanmerking voor deelname komen alle productbeoordelingen die voldoen aan de gebruiksvoorwaarden voor klantenbeoordelingen, en die op de website www.marykay.nl gepubliceerd worden. Het speelt daarbij geen rol welk product wordt beoordeeld of hoe hoog het product scoort. Deelname aan de wedstrijd is gratis. Meerdere keren deelnemen is toegestaan, zolang de productbeoordelingen in de wedstrijdperiode worden gegeven. Alleen bijdragen die aan alle bovengenoemde eisen voldoen en die tijdens de wedstrijdperiode worden gegeven, komen in aanmerking voor prijzen (‘gekwalificeerde bijdragen’). 

De bijdragen moeten door u persoonlijk worden ingediend. Alle door vertegenwoordigers of derden ingezonden bijdragen worden gediskwalificeerd. Bijdragen die via scripts, macro’s of andere geautomatiseerde middelen worden opgesteld, zijn niet geldig. We behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om alle bijdragen die door een geautomatiseerd programma, via scripts of andere middelen worden opgesteld, die frauduleus zijn of in het kader van deze regels niet toelaatbaar zijn, te diskwalificeren.

5. Belasting 

De sponsor is in geen geval verantwoordelijk voor de verstrekking van meer dan het hier aangegeven aantal prijzen. De globale verkoopwaarde (‘verkoopwaarde’) van de prijzen kan afhankelijk van valuta- en wisselkoersschommelingen variëren. De winnaars/winnaressen zijn alleen verantwoordelijk voor alle verzekeringen, geldende belastingen en alle uitgaven die niet in de prijsbeschrijving worden genoemd. Elke winnaar/winnares is er alleen verantwoordelijk voor om details over alle in deze wedstrijd verkregen prijzen te melden bij de belastingdienst van het land van zijn/haar woonplaats en alle belastingverplichtingen die daaruit kunnen voortvloeien na te komen.

6. Criteria en datum voor de trekking van de winnaars/winnaressen

Door middel van een willekeurige trekking uit alle tijdens de wedstrijdperiode ingezonden gekwalificeerde bijdragen, worden in totaal tien (10) winnaars/winnaressen gekozen. De toevalstrekking vindt uiterlijk op 4 januari 2024 plaats. De trekking wordt door een medewerker van Mary Kay Cosmetics GmbH uitgevoerd. 

7. Kennisgeving van de winnaar/winnares

Met de winnaars/winnaressen wordt uiterlijk op 8 januari 2024 per e-mail contact opgenomen. Daarin worden ze over de verdere uitreiking van de prijzen geïnformeerd. Als de winnaar/winnares de acceptatie van de prijs niet binnen een termijn van 14 dagen na de kennisgeving met volledige opgave van zijn/haar volledige contactadres bevestigt, zal Mary Kay hem/haar opnieuw aanschrijven en een passende termijn voor acceptatie bepalen. Als daarop binnen die termijn geen antwoord van de winnaar/winnares wordt ontvangen, vervalt de aanspraak op de prijs (zonder vervangen te worden) en wordt er een vervangende winnaar/winnares bekendgemaakt.

Voor zover in de prijsbeschrijving of -kennisgeving niet anders aangegeven, stuurt Mary Kay de prijs na beëindiging van de wedstrijd per post naar het door de winnaar/winnares opgegeven adres. In het geval het door de winnaar/winnares opgegeven adres onjuist is en/of de prijs om andere redenen niet kan worden uitgereikt, waarvoor de winnaar/winnares verantwoordelijk is, vervalt de aanspraak op de prijs.

8. Uitsluiting van deelname

Mary Kay behoudt zich het recht voor deelnemers die niet aan de deelnamevoorwaarden voldoen te diskwalificeren.

9. Gebruik en bescherming van gegevens

Persoonsgegevens van deelnemers die Mary Kay in verband met deelname aan de wedstrijd ter beschikking worden gesteld (bijv. e-mailadres, naam en contactadres), worden alleen voor het doel van deelname aan de wedstrijd verwerkt en opgeslagen. Door aan de wedstrijd deel te nemen verklaart u hiermee akkoord te gaan.

10. Beperking van aansprakelijkheid

Mary Kay aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren gegane of te laat ingediende bijdragen. Mary Kay wijst de deelnemers/deelneemsters op de aard en beperkingen van internet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor problemen of technische storingen van communicatienetwerken, online systemen of computer-hardware of -software die invloed op deelname aan de wedstrijd kunnen hebben. 
 
Mary Kay zal passende inspanningen leveren om er zeker van te zijn dat alle informatie over de wedstrijd (wedstrijdinformatie) juist is. Mary Kay aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor problemen of technische storingen van communicatienetwerken, online systemen of uitvallen van computer-hardware of -software die de uitvoering van de wedstrijd of het beheer van de website door Mary Kay kunnen schaden, inclusief, maar niet beperkt tot de juistheid van de totale wedstrijdinformatie. 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden vallen onder de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland. De zetel van de bevoegde rechtbank is München.

Mary Kay behoudt zich het recht voor deze wedstrijd op elk moment (tijdelijk) stop te zetten, te veranderen of te annuleren, voor zover er omstandigheden zijn die dit naar het oordeel van Mary Kay noodzakelijk maken.  

De beslissing van Mary Kay met betrekking tot alle aspecten van deze wedstrijd is geldig. Er wordt niet gecorrespondeerd.